@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
YT03-HANQH0123
สายการบิน-BambooAir
Content-Program-Vietnam-เหนือ-สะพานแก้วมังกรเมฆ3

ทัวร์เวียดนาม

ราคาเริ่มต้น

16,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน
สายการบิน-BambooAir

รหัสทัวร์

YT03-HANQH0123

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน

ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซิปันช้อปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนน 36 สาย ชม สะพานแก้วมังกรเมฆ สะพานแก้วแห่งแรกของเวียดนามชม หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวม้งดำเช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ  ถ่ายรูปกับ สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์“มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด”

 

เดินทาง

ต.ค

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
MOANA CAFE
สถานที่ท่องเที่ยว
ยอดเขาฟานซิปัน
สถานที่ท่องเที่ยว
ถนนสาย 36 เก่า
สถานที่ท่องเที่ยว
สะพานแสงอาทิตย์
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั่งกระเช้า
ไหว้พระวัดดัง
MOANA CAFE

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
กรุงเทพฯ -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - กรุงฮานอย
Content-Program-Vietnam-เหนือ-เมืองฮานอย
วันที่ 2
เมืองลาวไก –พรมแดนจีน-เวียดนาม – สักการะเจ้าแม่กวนอิม – เมืองซาปา – หมู่บ้านกั๊ต กั๊ตMOANA CAFÉ - โบสถ์ซาปา
Content-Program-Vietnam-เหนือ-เมืองซาปา
วันที่ 3
นั่งรถไฟสู่ สถานีฟานสิปัน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน – สะพานแก้วมังกรเมฆ - ซาปาไนท์มาร์เก็ต
Content-Program-Vietnam-เหนือ-สะพานแก้วมังกรเมฆ
วันที่ 4
เมืองฮานอย – ร้านเยื่อไผ่ – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ ถนนสาย 36 เก่า
Content-Program-Vietnam-เหนือ-วัดเฉินก๊วก
วันที่ 5
สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
Content-Program-Vietnam-เหนือ-สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
13 - 17 ต.ค 2566
17,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500
20 - 24 ต.ค 2566
17,888
พักเดี่ยว
4,500
4,500

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection