@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT02-BT-HAN47_FD
สายการบิน-Air-Asia
Content-Program-Vietnam-เหนือ-วัดหงอกเซิน2

ทัวร์เวียดนาม

ราคาเริ่มต้น

14,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
สายการบิน-Air-Asia

รหัสทัวร์

YT02-BT-HAN47_FD

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

พักโรงแรม4ดาวทุกคืน ชมนาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village เช็คอิน โมอาน่า(Moana Sapa Cafe)ทะเลสาบซาปา ล่องเรือตามก๊กชมวิวกุ้ยหลินแห่งเวียดนาม ชมสะพานแสงอาทิตย์ และ ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย แถมฟรีร่ม+ถุงผ้า พิเศษ!!!ชาบูปลาแซลมอน+ไวน์แดง

เดินทาง

ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเลสาบคืนดาบ
สถานที่ท่องเที่ยว
นิงห์บิงห์
สถานที่ท่องเที่ยว
โบสถ์หิน
สถานที่ท่องเที่ยว
สะพานแสงอาทิตย์
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั่งกระเช้า
ไหว้พระวัดดัง
MOANA SAPA

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ-สนามบินนอยไบเวียดนาม-ลาวไก-ซาปา-โบสถ์หินซาปา ทะเลสาบซาปา-ช้อปปิ้งไนช์มาเก็ต
สนามบิน-ดอนเมือง
วันที่ 2
ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
Content-Program-Vietnam-เหนือ-ฟานซิปัน
วันที่ 3
ฮานอย •ร้านหยก • จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์วัดหงอ๊กซิน • ช้อบปิ้งถนน 36 สาย
Content-Program-Vietnam-เหนือ-ถนนสาย36เก่า
วันที่ 4
นิงห์บิงห์• ล่องเรือตามก๊ก • ร้านเยื่อไผ่ • ฮานอย • ดอนเมือง กรุงเทพฯ
Content-Program-Vietnam-เหนือ-ล่องเรือแจวตามก๊กหรือฮาลองบก
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
11 - 14 ต.ค 2566
15,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
20 - 23 ต.ค 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
4 - 7 พ.ย 2566
15,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
11 - 14 พ.ย 2566
15,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
18 - 21 พ.ย 2566
15,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
25 - 28 พ.ย 2566
15,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
2 - 5 ธ.ค 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
16 - 19 ธ.ค 2566
16,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
23 - 26 ธ.ค 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
5 - 8 ม.ค 2567
17,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
6 - 9 ม.ค 2567
17,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
13 - 16 ม.ค 2567
17,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
3 - 6 ก.พ 2567
16,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
17 - 20 ก.พ 2567
17,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
2 - 5 มี.ค 2567
15,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
9 - 12 มี.ค 2567
15,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
16 - 19 มี.ค 2567
15,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
23 - 26 มี.ค 2567
15,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection