@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

ไต้หวัน ไทเป วัดเหวินหวู่ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT14-VZTPE61
สายการบิน-Vietjet-air
Content-Program-Taiwan-วัดพระถังซัมจั๋ง4

ทัวร์ไต้หวัน

ราคาเริ่มต้น

15,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ไต้หวัน ไทเป วัดเหวินหวู่
สายการบิน-Vietjet-air

รหัสทัวร์

YT14-VZTPE61

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ไต้หวัน ไทเป วัดเหวินหวู่ 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ตึกไทเป101 อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

เดินทาง

ต.ค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดหลงซาน
สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานหินเหย่หลิ่ว
สถานที่ท่องเที่ยว
เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินชมอนุสรณ์สถาน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ทา่ อากาศยานสุวรรณภมู ิ- สนามบินนานาชาติเถาหยวน
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจ๋ัง – วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอูหลง – เฝิงเจยี่ไนทม์าร์เก็ต
Content-Program-Taiwan-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา2
วันที่ 3
เมืองไทเป - ร้านเครื่องสา อาง – ชิมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
Content-Program-Taiwan-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
วันที่ 4
Germanium - อุทยานหนิเหย่หลว ิ่ – หมู่บ้านโบราณจวิ่ เฟิ่น – ตกึไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึน้ ตกึ) –สนามบินเถาหยวน - ทา่ นอากาศยานสุวรรณภมู ิ
Content-Program-Taiwan-ตึกไทเป101
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
12 - 15 ต.ค 2566
19,999
พักเดี่ยว
3,600
3,600
13 - 16 ต.ค 2566
19,999
พักเดี่ยว
3,600
3,600
19 - 22 ต.ค 2566
19,999
พักเดี่ยว
3,600
3,600
20 - 23 ต.ค 2566
19,999
พักเดี่ยว
3,600
3,600

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection