@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

ไต้หวัน ไทเป วัดเหวินหวู่ ซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT14-VZTPE6
สายการบิน-Vietjet-air
Content-Program-Taiwan-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น

ทัวร์ไต้หวัน

ราคาเริ่มต้น

14,990

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ไต้หวัน ไทเป วัดเหวินหวู่ ซีเหมินติง
สายการบิน-Vietjet-air

รหัสทัวร์

YT14-VZTPE6

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ไต้หวัน ไทเป วัดเหวินหวู่ ซีเหมินติง 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิว

เดินทาง

ต.ค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดเหวินหวู่
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพระถังซัมจั๋ง
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดหลงซาน
สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานเหย่หลิ่ว
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
ล่องเรือชมทะเลสาบ
เยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินเถาหยวน –เมืองไถจง - เฝิงเจีย ไนท์มาร์เก็ต
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
เมืองหนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง –วดัเหวนิ หวู่- ชิมชาอูหลง –เมืองเถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
Content-Program-Taiwan-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา5
วันที่ 3
ร้านเครื่องส าอาง – ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค – วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
Content-Program-Taiwan-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
วันที่ 4
Germanium –อุทยานหินเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน - สนามสุวรรณภูมิ
Content-Program-Taiwan-ตึกไทเป101
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
18 - 21 ต.ค 2566
15,990
พักเดี่ยว
3,600
3,600

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection