@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
YT02-BT-TPE65_VZ
สายการบิน-Vietjet-air
Content-Program-Taiwan-ตึกไทเป101

ทัวร์ไต้หวัน

ราคาเริ่มต้น

18,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ไต้หวัน ไทเป
สายการบิน-Vietjet-air

รหัสทัวร์

YT02-BT-TPE65_VZ

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน

เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว + อาลีซาน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, ไอศกรีม MIYAHARA

เดินทาง

ต.ค

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานเหย่หลิ่ว
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดหลงซาน
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
เยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน
ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ) โดยเที่ยวบินที่ VZ 562
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟอาลีซาน - Miyahara Ice Cream - เมืองไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
Content-Program-Taiwan-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
วันที่ 3
โรงละครแห่งชาติไถจง - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
Content-Program-Taiwan-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
เมืองนิวไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - GERMANIUM - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
Content-Program-Taiwan-อุทยานเหย่หลิ่ว
วันที่ 5
วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านเครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ VIETJET (VZ)
Content-Program-Taiwan-หลงซาน5
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
12 - 16 ต.ค. 2566
23,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
19 - 23 ต.ค. 2566
22,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection