@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

มหัศจรรย์ไต้หวัน บินหรู เที่ยวคุ้ม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT02-BT-TPE56_JX
สายการบิน-Starlux
Content-Program-Taiwan-บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถ่ว5

ทัวร์ไต้หวัน

ราคาเริ่มต้น

18,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
มหัศจรรย์ไต้หวัน บินหรู เที่ยวคุ้ม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว
สายการบิน-Starlux

รหัสทัวร์

YT02-BT-TPE56_JX

น้ำหนักกระเป๋า

23 KG.

มหัศจรรย์ไต้หวัน บินหรู เที่ยวคุ้ม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว 4 วัน 3 คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลต์ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ชมท่าเรือตั้นสุ่ย&สะพานแห่งความรัก ช้อปปิ้งซีเหมินติง พิเศษ!!! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก อิ่มอร่อยกับเมนูเสี่ยวหลงเปา

เดินทาง

ต.ค.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดหลงซาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ซีเหมินติง
สถานที่ท่องเที่ยว
สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย
สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านชาวประมงหลากสี
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สายการบินพรีเมี่ยม
ไหว้พระวัดดัง
เยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน
แช่ออนเซ็นในห้องพักส่วนตัว
อาหาร 5 มื้อ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองนิวไทเป ● แช่น้ำแร่
สนามบิน-ดอนเมือง
วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ● หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ● เมืองไทเป ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● ถนนโบราณตั้นสุ่ย
Content-Program-Taiwan-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
วันที่ 3
บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถ่ว • Germanium • ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
Content-Program-Taiwan-ตึกไทเป101
วันที่ 4
ถ่ายรูปท่าเรือตั้นสุ่ย&สะพานแห่งความรัก ● ร้านพายสับประรด ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สนามบิน-เถาหยวน2
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
13-16 ต.ค. 2566
21,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
21-24 ต.ค. 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
27-30 ต.ค. 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection