@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

มหัศจรรย์ ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT02-BT-TPE28_SL
สายการบิน-Lion-Air
Content-Program-Taiwan-หมู่บ้านชาวประมงหลากสี

ทัวร์ไต้หวัน

ราคาเริ่มต้น

16,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
มหัศจรรย์ ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
สายการบิน-Lion-Air

รหัสทัวร์

YT02-BT-TPE28_SL

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

มหัศจรรย์ ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนมาร์ค วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านชาวประมงหลากสี อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา

เดินทาง

พ.ย | ธ.ค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดเหวินหวู่
สถานที่ท่องเที่ยว
ตลาดปลาไทเป
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดหลงซาน
สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานเหย่หลิ่ว
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
ล่องเรือชมทะเลสาบ
เยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน
บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน
อาหาร 6 มื้อ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
สนามบิน-ดอนเมือง
วันที่ 2
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
Content-Program-Taiwan-ตึกไทเป101
วันที่ 3
ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน
Content-Program-Taiwan-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
วันที่ 4
สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
สนามบิน-เถาหยวน2
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
2-5 พ.ย. 2566
16,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
3-6 พ.ย. 2566
16,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
9-12 พ.ย. 2566
17,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
10-13 พ.ย. 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
16-19 พ.ย. 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
17-20 พ.ย. 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
23-26 พ.ย. 2566
19,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
24-27 พ.ย. 2566
17,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
1-4 ธ.ค. 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
2-5 ธ.ค. 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
3-6 ธ.ค. 2566
19,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
7-10 ธ.ค. 2566
19,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
8-11 ธ.ค. 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
14-17 ธ.ค. 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
15-18 ธ.ค. 2566
19,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
21-24 ธ.ค. 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
22-25 ธ.ค. 2566
19,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
28-31 ธ.ค. 2566
19,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection