@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

มหัศจรรย์ ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT02-BT-TPE24-SL
สายการบิน-Lion-Air
Content-Program-Taiwan-อุทยานเหย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน

ราคาเริ่มต้น

15,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา
สายการบิน-Lion-Air

รหัสทัวร์

YT02-BT-TPE24-SL

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

มหัศจรรย์ ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3 คืน

อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถั๋งซำจั๋ง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 ชมหมู่บ้านชาวประมงหลากสี ช้อปปิ้งขุใจ ตลาดกลางคืนชื่อดัง

เดินทาง

ต.ค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดเหวินหวู่
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพระถังซัมจั๋ง
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานเหย่หลิ่ว
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
ล่องเรือชมทะเลสาบ
เยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
สนามบิน-ดอนเมือง
วันที่ 2
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
Content-Program-Taiwan-ตึกไทเป101
วันที่ 3
วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน
Content-Program-Taiwan-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
วันที่ 4
สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สนามบิน-เถาหยวน2
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
12-15 ต.ค 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
13-16 ต.ค 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
19-22 ต.ค 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
20-23 ต.ค 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
21-24 ต.ค 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
26-29 ต.ค 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
27-30 ต.ค 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection