@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

รหัสทัวร์
YT02-BT-TPE26-SL
สายการบิน-Lion-Air
Content-Program-Taiwan-หมู่บ้านสายรุ้ง

ทัวร์ไต้หวัน

ราคาเริ่มต้น

18,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานเย๋หลิ่ว
สายการบิน-Lion-Air

รหัสทัวร์

YT02-BT-TPE26-SL

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน

เที่ยว2อุทยาน นั่งรภไฟโบราณ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนชื่อดัง อิ่มอร่อยสุดคุ้ม เมนูปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ด

เดินทาง

พ.ย | ธ.ค

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดเหวินหวู่
สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านชาวประมงหลากสี
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
สถานที่ท่องเที่ยว
ตลาดซีเหมินติง
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้พระวัดดัง
ล่องเรือชมทะเลสาบ
เยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน
บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ • ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต
สนามบิน-เถาหยวน2
วันที่ 2
นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง
Content-Program-Taiwan-นั่งรถไฟโบราณ
วันที่ 3
เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Content-Program-Taiwan-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
วันที่ 4
วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน
Content-Program-Taiwan-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
วันที่ 4
สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
สนามบิน-ดอนเมือง
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
2-6 พ.ย. 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
3-7 พ.ย. 2566
19,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
9-13 พ.ย. 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
10-14 พ.ย. 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
16-20 พ.ย. 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
17-21 พ.ย. 2566
19,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
23-27 พ.ย. 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
24-28 พ.ย. 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2566
21,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
1-5 ธ.ค. 2566
22,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
2-6 ธ.ค. 2566
21,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
3-7 ธ.ค. 2566
21,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
7-11 ธ.ค. 2566
21,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
8-12 ธ.ค. 2566
23,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
14-18 ธ.ค. 2566
19,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
15-19 ธ.ค. 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
21-25 ธ.ค. 2566
20,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
22-26 ธ.ค. 2566
19,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection