@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

รหัสทัวร์
YT02-BT-NEP91_WE
สายการบิน-Thai-smile
Content-Program-Nepal-วัดทองคำ3

ทัวร์เนปาล

ราคาเริ่มต้น

28,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาฎัน
สายการบิน-Thai-smile

รหัสทัวร์

YT02-BT-NEP91_WE

น้ำหนักกระเป๋า

30 KG.

เนปาล 4 วัน 3 คืน

เนปาล ดินแดนแห่งความศรัทธา กาฐมาณฑุ เมืองนากาก๊อต ชมวัดกุมารี เมืองปาฏัน นั่งกระเช้าชมเขาจันดราคีรี วัดปศุปฏินารถ วัดสวยมภูนารถ จตุรัสดูบาร์ ตลาดทาเมล นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจันดราคีรี นมัสการมหาเจดีย์โพธานาถ ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ พิเศษ!!!ลิ้มรถอาหารพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

เดินทาง

ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดทองคำ
สถานที่ท่องเที่ยว
เมืองภักตะปูร์
สถานที่ท่องเที่ยว
มหาเจดีย์โพธานาถ
สถานที่ท่องเที่ยว
ประตูทองคำ
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั่งกระเช้า
ไหว้พระวัดดัง
ช้อปปิ้ง ตลาดทาเมล

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ• สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ•วัดปศุปฏินาถ • ตลาดทาเมล
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
วัดสวยมภูนารถ • มหาเจดีย์โพธานาถ • เมืองภักตะปูร์• จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์• ประตูทองคำ • พระราชวัง 55 พระแกล •วัดนายาตะโปลา
Content-Program-Nepal-วัดสวยมภูนารถ3
วันที่ 3
ชมพระทิตย์ขึ้น • เมืองปาฏัน •วัดทองคำ• พระราชวังหนุมานโดกา • พระไภรวะ •วัดตะเลจู•วัดกุมารี• นั่งกระเช้าชมเขา-จันดราคีรี•วัดภูเลชาวารา
Content-Program-Nepal-วัดนายาตะโปลา4
วันที่ 4
วัดบุดทะนิลกัณฑะ• สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สนามบิน-สนามบินตริภูวัน
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
12 - 15 ต.ค 2566
28,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
19 - 22 ต.ค 2566
28,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
23 - 26 พ.ย 2566
29,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
2 - 5 ธ.ค 2566
30,999
พักเดี่ยว
4,500
4,500
29 ธ.ค 2566 - 1 ม.ค 2567
36,999
พักเดี่ยว
6,000
6,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection