@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า โอตารุ 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์
YT03-XJ106
สายการบิน-Air-Asia-x
YT03-XJ106

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

49,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ฮอกไกโด อาซาฮิกาวะ อาซาฮิคาว่า
สายการบิน-Air-Asia-x

รหัสทัวร์

YT03-XJ106

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า โอตารุ 7 วัน 5 คืน

คลองโอตารุ เข้าชมพิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ ลานสกีชิคิไซพาโนราม่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส บ้านในเทพนิยาย หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ช้อปปิ้งจุใจ Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima และ อิออน เมืองอาซาฮิคาว่า **อิสระช้อปปิ้ง และ ท่องเที่ยวเมืองซัปโปโร 2 วันเต็ม** บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด

เดินทาง

พ.ย | มี.ค

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ภูเขาไฟโชวะ
สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี
สถานที่ท่องเที่ยว
ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
สถานที่ท่องเที่ยว
สะพานแขวนฟุตามิ
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
บุฟเฟ่ต์ขาปู
บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
สกีรีสอร์ท
นั่งกระเช้า
อิสระช้อปปิ้ง และท่องเที่ยว 2 วัน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

7 วัน 5 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ โดย XJ620
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร - ย่านซูซูกิโนะ
Content-Program-Japan-Hokkaido-พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี
วันที่ 3
เมืองซัปโปโร - เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมง - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - อิออน อาซาฮิคาว่า
Content-Program-Japan-Hokkaido-หมู่บ้านเทพนิยาย
วันที่ 4
เมืองฟุราโน่ - ลานสกีชิคิไซพาโนราม่า - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี
Content-Program-Japan-Hokkaido-มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
วันที่ 5
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เต็มวัน) ไม่มีรถบริการ - หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลานิโจ - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า
Content-Program-Japan-Hokkaido-หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ-1
วันที่ 6
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เต็มวัน) ไม่มีรถบริการ - ศาลเจ้าซัปโปโร ฟูชิมิอินาริ - ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - สวนสาธารณะโอโดริ - เนินพระพุทธเจ้า
Content-Program-Japan-Hokkaido-ทานุกิโคจิ3
วันที่ 7
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Hokkaido-สนามบินจิโตเสะ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2566
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2566
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
1 - 7 ธ.ค. 2566
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
3 - 9 ธ.ค. 2566
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
5 - 11 ธ.ค. 2566
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
7 - 13 ธ.ค. 2566
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
9 - 15 ธ.ค. 2566
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
11 - 17 ธ.ค. 2566
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
13 - 19 ธ.ค. 2566
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
15 - 21 ธ.ค. 2566
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
17 - 23 ธ.ค. 2566
53,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
19 - 25 ธ.ค. 2566
53,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
21 - 27 ธ.ค. 2566
53,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
23 - 29 ธ.ค. 2566
53,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
1 - 7 ม.ค. 2567
53,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
3 - 9 ม.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
5 - 11 ม.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
7 - 13 ม.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
9 - 15 ม.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
11 - 17 ม.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
13 - 19 ม.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
15 - 21 ม.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
17 - 23 ม.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
19 - 25 ม.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
21 - 27 ม.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
4 - 10 มี.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
6 - 12 มี.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
8 - 14 มี.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
10 - 16 มี.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
12 - 18 มี.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
14 - 20 มี.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
16 - 22 มี.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
18 - 24 มี.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
20 - 26 มี.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
22 - 28 มี.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000
24 - 30 มี.ค. 2567
49,888
พักเดี่ยว
15,000
15,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection