@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โทยะ โจซังเค 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์
YT03-XJ105
สายการบิน-Air-Asia-x
Content-Program-Japan-Hokkaido-ศาลเจ้าฮอกไกโด-2

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

49,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โทยะ โจซังเค
สายการบิน-Air-Asia-x

รหัสทัวร์

YT03-XJ105

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โทยะ โจซังเค 7 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ วิวทิวทัศน์ที่งดงาม ติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น เดินชมคลองโอตารุ เมืองโทยะ เข้าชมพิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โจซังเคออนเซ็น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน สถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล เยือนตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตลาดอาหารทะเลสด ๆ ใจกลางเมือง แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ **อิสระช้อปปิ้ง และ ท่องเที่ยวเมืองซัปโปโร 2 วันเต็ม** อิ่มอร่อย!!! บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด

เดินทาง

ต.ค | พ.ย

จำนวนวัน

7 วัน 5 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ภูเขาไฟโชวะ
สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี
สถานที่ท่องเที่ยว
ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
สถานที่ท่องเที่ยว
สะพานแขวนฟุตามิ
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
ชมใบไม้เปลี่ยนสี
บุฟเฟ่ต์ขาปู
บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
นั่งกระเช้า
อิสระช้อปปิ้ง และท่องเที่ยว 2 วัน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

7 วัน 5 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
Content-Program-Japan-Hokkaido-หุบเขานรกจิโกกุดานิ
วันที่ 3
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - โบสถ์พระแม่มารี - ป้อมโกเรียวคาคุ (ด้านนอก) - เมืองโทยะ - ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล - ออนเซน
Content-Program-Japan-Hokkaido-ป้อมโกเรียวคาคุ
วันที่ 4
เมืองโทยะ - เมืองโจซังเค - บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค ชม สะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี - ย่านซูซูกิโนะ
Content-Program-Japan-Hokkaido-คลองโอตารุ-3
วันที่ 5
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เต็มวัน) ไม่มีรถบริการ - หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ตลาดปลานิโจ
Content-Program-Japan-Hokkaido-หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ-1
วันที่ 6
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เต็มวัน) ไม่มีรถบริการ - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ - ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - สวนสาธารณะโอโดริ - เนินพระพุทธเจ้า
Content-Program-Japan-Hokkaido-ทานุกิโคจิ3
วันที่ 7
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Hokkaido-สนามบินจิโตเสะ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
28 ต.ค - 3 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
29 ต.ค - 4 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
30 ต.ค - 5 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
31 ต.ค - 6 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
1 - 7 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
2 - 8 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
3 - 9 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
4 - 10 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
5 - 11 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
5 - 11 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
6 - 12 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
7 - 13 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
8 - 14 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
9 - 15 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
10 - 16 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
11 - 17 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
12 - 18 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
13 - 19 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
14 - 20 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
15 - 21 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
16 - 22 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
17 - 23 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
18 - 24 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
19 - 25 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
20 - 26 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
21 - 27 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
22 - 28 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500
23 - 29 พ.ย. 2566
49,888
พักเดี่ยว
17,500
17,500

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection