@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

YT03-XJ103

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

48,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า มมเบ็ตสึ
icon-airasiax

รหัสทัวร์

YT03-XJ103

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ซุปตาร์ ล่องเรือมาหารักสักคน 6 วัน 4 คืน

ไฮไลท์!! สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ ชม หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส หมู่บ้านท่ามกลางป่า คล้ายบ้านในเพนิยาย เดินชม คลองโอตารุ ในบรรยากาศสุดโรแมนติก เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย ณ ลานสกีชิคิไซพาโนราม่า ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซูซูกิโนะ และ อิออน มอลล์ เมืองอาซาฮิคาว่า **อิสระช้อปปิ้ง และ ท่องเที่ยวเมืองซัปโปโร 1 วันเต็ม อิ่มอร่อย!! บุฟเฟ่ชาบู+ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง

ม.ค | ก.พ | มี.ค

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส
สถานที่ท่องเที่ยว
คลองโอตารุ
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานสกีชิคิไซ
สถานที่ท่องเที่ยว
ย่านซูซูกิโนะ
Highlight โปรแกรม
บุฟเฟ่ต์ขาปู
บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

6 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – เมืองอาซาฮิคาว่า – เฮวะโดริ อาซาฮิคาว่า
Content-Program-Japan-Hokkaido-หมู่บ้านเทพนิยาย
วันที่ 3
เมืองอาซาฮิคาว่า – เมืองมอนเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – อิออน อาซาฮิคาว่า
Content-Program-Japan-Hokkaido-อิออนมอลล์-อาซาฮิกาวะ-เอกิมาเอะ
วันที่ 4
เมืองฟุราโน่ – ลานสกีชิคิไซ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – ย่านซูซูกิโนะ
Youngtour-Hokkaidopage-Shoppingplace-ย่านซูซูกิโนะ
วันที่ 5
อิสระทอ่งเที่ยวตามอัธยาศัย (เต็มวัน ) ไม่มีรถบริการ
Youngtour-Hokkaidopage-Travelplace-ศาลเจ้าฮอกไกโด
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
24 - 29 ม.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
25 - 30 ม.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
26 - 31 ม.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
27 ม.ค - 1 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
28 ม.ค - 2 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
29 ม.ค - 3 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
30 ม.ค - 4 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
31 ม.ค - 5 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
9 - 14 ก.พ 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
10 - 15 ก.พ 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
11 - 16 ก.พ 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
12 - 17 ก.พ 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
13 - 18 ก.พ 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
14 - 19 ก.พ 2567
49,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
15 - 20 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
16 - 21 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
17 - 22 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
18 - 23 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
19 - 24 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
20 - 25 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
21 - 26 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
22 - 27 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
23 - 28 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
24 - 29 ก.พ 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
25 ก.พ - 1 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
26 ก.พ - 2 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
27 ก.พ - 3 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
28 ก.พ - 4 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
29 ก.พ - 5 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
1 - 5 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
2 - 7 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
3 - 8 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
4 - 9 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
5 - 10 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
6 - 11 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000
7 - 12 มี.ค 2567
48,888
พักเดี่ยว
12,000
12,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection