@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT03-FD009
สายการบิน-Air-Asia
Content-Program-Japan-Fukuoka-ปราสาทคุมาโมโตะ3

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

33,888

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ
สายการบิน-Air-Asia

รหัสทัวร์

YT03-FD009

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ 5 วัน 3 คืน

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ภูมิภาคคิวชู สีสันญี่ปุ่น ทางตอนใต้ สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซากุระโนะบาบะ โจไซ เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาทเยี่ยมชม คุมะมง สแควร์ สำนักงานของหมีดำมาดกวน มาสคอตแห่งเมืองคุมาโมโตะ ตระการตา ทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ ชม บ่อนรก จิโกคุ เมกุริ บ่อนรกแห่งเมืองเบปปุ เที่ยวหมู่บ้านยุฟุอิน หมู่บ้านน่ารักสไตล์ยุโรป ขอพรความรู้ จากเทพเจ้า ณ ศาลเจ้าดะไซฟุ พบกับ กันดั๊มตัวใหม่ขนาดเท่าของจริง ณ กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ

***อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม*** อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)เดินทาง

ต.ค

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
ปราสาทคุมาโมโตะ
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเลสาบคิริน
สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล
สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
ชมใบไม้เปลี่ยนสี
อิสระท่องเที่ยว/ช็อปปิ้ง 1 วัน
ไหว้พระวัดดัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย สายการบิน AIR ASIA ใช้เครื่อง AIRBUS A321-NEO เหินฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ FD236
สนามบิน-ดอนเมือง
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น - จังหวัดคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ – ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน - คุมะมงสแควร์ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ - เมืองเบปปุ – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
Content-Program-Japan-Fukuoka-ปราสาทคุมาโมโตะ2
วันที่ 3
บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ (เข้าชม 2 บ่อ) - เมืองยุฟุอิน - หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – เมืองฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดะไซฟุเทมมังกู - ดิวตี้ฟรี - กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
Content-Program-Japan-Fukuoka-กันดั้ม ปาร์ค
วันที่ 4
อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย **ไม่มีรถบัสบริการ** สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจ ณ เมืองฟุกุโอกะ ห้างคาแนลซิตี้ - ซากปราสาทฟูกุโอกะและสวนมาอิซูรุ - วัดโทโชจิ - วัดโชฟุคุจิ - สวนโอโฮริ - ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแม่น้ำ
Content-Program-Japan-Fukuoka-ห้างคาแนลซิตี้3
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD237
สนามบิน-ฟุกุโอกะ
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
2 - 6 ต.ค 2566
33,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
5 - 9 ตุลาคม 2566
33,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
6 - 10 ตุลาคม 2566
33,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
9 - 13 ตุลาคม 2566
34,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
12 - 16 ตุลาคม 2566
35,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
13 - 17 ตุลาคม 2566
34,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
16 - 20 ตุลาคม 2566
35,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
19 - 23 ตุลาคม 2566
34,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
20 - 24 ตุลาคม 2566
35,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
23 - 27 ตุลาคม 2566
34,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000
26 - 30 ตุลาคม 2566
33,888
พักเดี่ยว
8,000
8,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection