@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

โอวาคุดานิ คาจิคาจิ โตเกียว 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
YT02-BT-NRT14_JL
สายการบิน-JapanAirline
Content-Program-Japan-Tokyo-กระเช้าภูเขาคาจิคาจิ3

ทัวร์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น

47,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
โอวาคุดานิ คาจิคาจิ โตเกียว
สายการบิน-JapanAirline

รหัสทัวร์

YT02-BT-NRT14_JL

น้ำหนักกระเป๋า

23 KG.

โอวาคุดานิ คาจิคาจิ โตเกียว 5 วัน 4 คืน

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบอาชิ ลิ้มรสไข่ดำอายุยืน ณ หุบเขาโอวาคุดานิ นั่งกระเช้าชมวิว 36 องศา ณ กระเช้าคาจิคาจิ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน พักในย่านโตเกียว พิเศษ!!!เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

เดินทาง

ม.ค

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
พระราชวังอิมพีเรียล
สถานที่ท่องเที่ยว
กระเช้าคาจิคาจิ
สถานที่ท่องเที่ยว
ช้อปปิ้งชินจูกุ
สถานที่ท่องเที่ยว
หุบเขาโอวาคุดานิ
Highlight โปรแกรม
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
อิสระท่องเที่ยว/ช็อปปิ้ง 1 วัน
บุฟเฟ่ต์ขาปู
ไหว้พระวัดดัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
Content-Program-Japan-Fukuoka-Content-Program-Japan-Fukuoka-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ล่องเรือโจรสลัด - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - เทศกาลประดับไฟโทคิโนะสุมิกะ
Content-Program-Japan-Tokyo-ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเนะ4
วันที่ 3
ลานสกีฟูจิเท็น - กิจกรรมชงชา - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
Content-Program-Japan-Tokyo-กระเช้าภูเขาคาจิคาจิ5
วันที่ 4
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3500 บาท) ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง
Content-Program-Japan-Tokyo-ดิสนีย์ซี2
วันที่ 5
วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ชิซุย พรีเมี่่ยม เอ้าท์เล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
Content-Program-Japan-Tokyo-วัดอาซากุสะ6
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
17 - 21 ม.ค 2567
47,999
พักเดี่ยว
7,900
7,900

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection