@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์
YT07-PHK01-UO
สายการบิน-HKExpress
Content-Program-MacauHongkong-วัดเจ้าแม่กวนอิม

ทัวร์ฮ่องกง

ราคาเริ่มต้น

17,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ฮ่องกง
สายการบิน-HKExpress

รหัสทัวร์

YT07-PHK01-UO

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สายมู สุดปัง ไหว้พระขอพร ช้อปปิ้งจุใจ ขอพรองค์แชกงหมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ ขอพรเทพเจ้าแห่งความรัก วัดหวังต้าเซียน ข้ามสะพานต่ออายุ ชมแสง สี เสียง THE SYMPHONY OF LIGHT ช้อปปิ้งจุใจ ถนนนาธาน และย่านจิมซาจุ่ย

เดินทาง

ต.ค

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
โชว์แสงสีเสียง
สถานที่ท่องเที่ยว
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดหวังต้าเซียน
Highlight โปรแกรม
อิสระท่องเที่ยว/ช็อปปิ้ง 1 วัน
เที่ยวสวนสนุก
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั่งกระเช้า
ไหว้พระวัดดัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

3 วัน 2 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง - วิคตอเรียพีค - รีพลัลเบย์ ข้ามสะพานต่ออายุ - ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์ ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย - ชมโชว์แสงสีเสียง THE SYMPHONY OF LIGHT
Content-Program-MacauHongkong-การแสดงโชว์แสงสีเสียง
วันที่ 2
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ OPTION เสริม แนะนำแหละท่องเที่ยว : ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เล็ต - เที่ยว ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - ขึ้นกระเช้านองปิง - วัดพระใหญ่
Content-Program-MacauHongkong-ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วันที่ 3
วัดเจ้าแม่อิมฮ่องฮำ พิธียืมเงินเทพเจ้า - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ศูนย์เครื่องประดับบารมีหยก จิวเวอร์รี่ - สนามบินฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ
Content-Program-MacauHongkong-วัดแชกงหมิว3
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
12 - 14 ต.ค 2566
23,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
13 - 15 ต.ค 2566
23,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
14 - 16 ต.ค 2566
21,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
20 - 22 ต.ค 2566
21,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
21 - 23 ต.ค 2566
21,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection