@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT02-BT-CSX02_FD
สายการบิน-Air-Asia
Content-Program-China-ถ้ำประตูสวรรค์

ทัวร์จีน

ราคาเริ่มต้น

16,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ฉางซา จางเจียเจี้ย
สายการบิน-Air-Asia

รหัสทัวร์

YT02-BT-CSX02_FD

น้ำหนักกระเป๋า

20 KG.

จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน

เที่ยวที่สุดของไฮไลท์จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาสวยงามที่สุดในจีน ท้าทายความกล้าข้ามสะพานแก้วระหว่างภูเขา เดินช้อปปิ้ง ถนนหวงซิลงู่ พร้อม มื้อพิเศษ!! สุกี้เห็ด

เดินทาง

ต.ค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สะพานแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว
ถนนคนเดิน ซีปู้เจีย
สถานที่ท่องเที่ยว
ถ้ำประตูสวรรค์
สถานที่ท่องเที่ยว
ถนนคนเดิน หวงซิงลู่
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เที่ยวชมธรรมชาติ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา
สนามบิน-ดอนเมือง
วันที่ 2
เมืองฉางซา • จางเจียเจี้ย • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย • สะพานแก้ว • ถนนคนเดินซีปู้เจีย
Content-Program-China-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
วันที่ 3
ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า) • พิพิธภัณ์ภาพวาดหินกรวดทราย • ศูนย์วัฒนธรรมชา • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์
Content-Program-China-พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทรายจวินเซิงฮวาเยี้ยน3
วันที่ 4
โรงงานหยก • เมืองฉางซา • ถนนคนเดินหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • กรุงเทพฯ
Content-Program-China-สะพานแก้วจางเจี่ยเจี้ย3
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
12 -15 ต.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
20 - 23 ต.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
ค่าวีซ่า
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection