@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

บินตรงเชียงใหม่ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
YT02-BT-CNXHAN14_FD
สายการบิน-Air-Asia
Content-Program-Vietnam-เหนือ-วัดหงอกเซิน

ทัวร์เวียดนาม

ราคาเริ่มต้น

14,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
เชียงใหม่ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
สายการบิน-Air-Asia

รหัสทัวร์

YT02-BT-CNXHAN14_FD

น้ำหนักกระเป๋า

20 kg.

บินตรงเชียงใหม่ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

บินตรงเชียงใหม่ ฮานอย ชมนาขั้นบันได ซาปา หมู่บ้านชาวเขา นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36  สาย เมนู ชาบูปลาแซลมอน+ไวน์แดง

เดินทาง

พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
Moana Sapa
สถานที่ท่องเที่ยว
ทะเลสาบคืนดาบ
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดหง็อกเซิน
สถานที่ท่องเที่ยว
ถนน 36 สาย
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นั่งกระเช้า
ไหว้พระวัดดัง
Moana Sapa Cafe

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

4 วัน 3 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ - สนามบินนอยไบ - จังหวัดลาวไก
สนามบิน-นอยบ่าย2
วันที่ 2
ซาปา-หมู่บ้านชาวเขา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-Moana Sapa -ตลาดซาปา
Content-Program-Vietnam-เหนือ-เมืองซาปา
วันที่ 3
ฮานาม - จุดเช็คอินแห่งใหม่"วัดตามจุ๊ก"-ฮานอย
Content-Program-Vietnam-เหนือ-วัดตามจุ๊ก
วันที่ 4
จัตุรัสบาดิ่ญ-โบสถ์ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง็อกซิน - ถนน 36 สาย -สนามบินนอยไบ-ท่าอากาศยานนานชาติเชียงใหม่
Content-Program-Vietnam-เหนือ-สะพานแสงอาทิตย์
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
2 - 5 พ.ย 2566
16,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
9 - 12 พ.ย 2566
16,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
16 - 19 พ.ย 2566
16,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
23 - 26 พ.ย 2566
16,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
30 - 3 ธ.ค 2566
16,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
2 - 5 ธ.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
7 - 10 ธ.ค 2566
16,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
8 - 11 ธ.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
9 - 12 ธ.ค 2566
17,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
14 - 17 ธ.ค 2566
16,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
21 - 24 ธ.ค 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
28 - 31 ธ.ค 2566
18,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
29 ธ.ค - 1 ม.ค 2566
19,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
30 ธ.ค - 2 ม.ค 2566
19,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
31 ธ.ค - 3 ม.ค 2566
19,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
4 - 7 ม.ค 2566
16,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000
10 - 1 ม.ค 2566
15,999
พักเดี่ยว
4,000
4,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection