@youngtour

สอบถามโปรแกรมและเส้นทางทัวร์
codeline
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010556085431
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11786
CALL CENTER

085 561 3721

บินตรงเชียงใหม่ ไต้หวัน บินหรู เที่ยวคุ้ม 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
YT02-BT-CNXTPE96_CI
สายการบิน-China-Airlines
Content-Program-Taiwan-วัดเหวินหวู่

ทัวร์เวียดนาม

ราคาเริ่มต้น

20,999

ต่อท่าน

โทรจองทัวร์
จองผ่าน Line
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไถจง
สายการบิน-China-Airlines

รหัสทัวร์

YT02-BT-CNXTPE96_CI

น้ำหนักกระเป๋า

23 kg.

บินตรงเชียงใหม่ ไต้หวัน บินหรู เที่ยวคุ้ม 5 วัน 4 คืน

บินตรงเชียงใหม่ ไต้หวัน ขอความรักวัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ชมปราสาทนีน่าช็อกโกแลต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปปิ้งจุใจ ตลาดไถจง ตลาดจงลี่ ตลาดซีเหมนติงไนท์มาร์เก็ต ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง พิเศษ!!!เมนูเสี่ยวหลงเปา

เดินทาง

ธ.ค | ม.ค

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

Hightlight สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดหลงซาน
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดเหวินหวู่
สถานที่ท่องเที่ยว
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
สถานที่ท่องเที่ยว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
Highlight โปรแกรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สายการบินพรีเมี่ยม
ไหว้พระวัดดัง
นั่งรถไฟชมอุยานอาลีซาน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

5 วัน 4 คืน
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินเถาหยวน - ประเทศไต้หวัน - ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต
สนามบิน-สนามบินเชียงใหม่
วันที่ 2
เมืองหนานโถว - ปราสาทช็อกโกแลตนีน่า - ล่องเรือทะเลสาบสุรยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้ - ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
Content-Program-Taiwan-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา3
วันที่ 3
ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาร์เ็ต
Content-Program-Taiwan-หมู่บ้านสายรุ้ง
วันที่ 4
เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)GERMANIUM - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมนติงไนท์มาร์เก็ต
Content-Program-Taiwan-ตึกไทเป101
วันที่ 5
สนามบนเถาหยวน - ท่าอากาศยานเชียงใหม่
สนามบิน-เถาหยวน2
วันที่เดินทางท่องเที่ยว
วันที่เดินทาง
ราคา
พักเดี่ยว
1 - 5 ธ.ค 2566
22,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
8 - 12 ธ.ค 2566
23,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000
26 - 30 ม.ค 2566
21,999
พักเดี่ยว
5,000
5,000

อัตราทัวร์นี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ค่าที่พัก
มื้ออาหาร
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำหนักระเป๋าไม่เกิน 23 กก.
อัตราค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
ค่าทิปไกด์
ค่าพาสปอร์ต
ค่าวีซ่า
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
**โปรดดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรมทัวร์ PDF เพื่อดูเงื่อนไขทัวร์อย่างละเอียด **
ชื่อผู้ทำการจอง*
Email ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
วันที่เดินทาง*
จำนวนผู้ที่ต้องการเดินทางทั้งหมด*
ผู้ใหญ่*
เด็ก
(2-12ปี)
ทารก
(ไม่เกิน2ปี)

ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
25,888

FUKUOKA KITA KYUSHU YUFUIN 5 D 3 N

ราคาเริ่มต้น
26,888

ฟุุกุโอกะ ยานากาวะ คุมาโมโต้ ยูฟูอิน อิโตะชิมะ 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,888

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
46,888

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

ฮอกไกโด โทยะ ซัปโปโร โอตารุ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น
45,888

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information
Vehicle Information
Preferred Date and Time Selection